DRUKUJ
2019-03-20

Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni informuje, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni,  ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. rozporządzenia, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania w ramach zamówienia publicznego na jakie Pan/Pani złożyła ofertę i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych jest obowiązkowe. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni,  ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni,  ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.plPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z umowy wolontariatu, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW/KONTRAHENTÓW ORAZ PRZYSZŁYCH KLIENTÓW MUZEUM

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B,     81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań Muzeum oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym, prosimy o zamieszczenie
w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ORAZ UMÓW
Z OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w celu zawarcia oraz realizacji umów i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obligatoryjne, a
w pozostałym zakresie dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITOIRNGU WIZYJNEGO W BUDYNKACH MUZEUM

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną i wykonania ciążących na Muzeum obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ZFŚC oraz jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne
w oparciu o przepisy prawa, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową otrzymania świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. przepisów, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.