DRUKUJ
2019-03-20

Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków

INFORMACJA w sprawie przyjęć skarg i wniosków

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

  1. Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – w każdą środę miesiąca w godz. 14.00 – 16.00 w pokoju nr 7 (II piętro) lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu spotkania w sekretariacie Muzeum.
  2. Zastępca Dyrektora – po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Muzeum.
  3. Koordynator systemu skargowo-wnioskowego / referent kancelarii Muzeum –
    od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
  4. Informacja o dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni www.muzeummw.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum i przy punktach kasowych.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni:

  1. Pisemnie na adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
  2. Faxem na nr tel. 58 / 620 13 85
  3. W formie elektronicznej na adres: sekretariat@muzeummw.pl
  4. Ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sprawy rejestrowane są zgodnie z kolejnością wpływu.