DRUKUJ
2019-03-22

Statut

STATUT
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Muzeum”, jest
państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej
dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423);
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne
podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4) statutu.
§ 2. Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia
środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
§ 4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 2/2007.
§ 5. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 6. Siedzibą Muzeum jest Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej i zagranica.
§ 7. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni”.
§ 8. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu „MMW”.
 
 
Rozdział 2
Zakres działania Muzeum
 
 
§ 9. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości
historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, popularyzacja
wiedzy o polskiej marynarce wojennej oraz promowanie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych
w drodze zakupu, darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji
państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej
z dziejami oręża polskiego na morzach;
4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową
i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,
mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze
wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12) spełnianie funkcji konsultacyjnej w dziedzinie wojskowo-morskiej na rzecz innych
muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu,
teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz
kolekcjonerów militariów;
13) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów,
przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych
i popularnych dotyczących historii Marynarki Wojennej;
14) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowohistorycznych
oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze
krajowym i międzynarodowym.
§ 11. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji Marynarki Wojennej.
§ 12. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) okręty, pomocnicze jednostki pływające, samoloty i śmigłowce, pojazdy
wojskowe i ich części lub wyposażenie;
2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową i podwodną;
3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
5) makiety, dioramy, modele okrętów, statków, samolotów i śmigłowców, pojazdów
wojskowych i ich wyposażenia;
6) urządzenia i wyposażenie okrętowe;
7) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia
społecznego;
8) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
9) sztandary, bandery, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
10) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
11) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.
 
 
Rozdział 3
Nadzór i zarządzanie Muzeum
 
 
§ 13. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§ 14. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra
Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej sprawującej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadzór nad
Muzeum.
2. Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę,
określonych w odrębnych przepisach;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum
zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych
odrębnymi przepisami.
§ 15. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego
powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 16. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy, a także zasady ich funkcjonowania, określa
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii
Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla
jego nadania.
§ 17. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do
składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest
uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności
prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze
instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem
pełnomocnictw procesowych.
§ 18. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada Muzeum liczy 10 członków.
3. Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum
 
 
§ 19. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) oraz innych obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest, zatwierdzony przez Dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej w imieniu
Ministra Obrony Narodowej nadzór nad Muzeum, plan finansowy, z zachowaniem
wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu
działalności Muzeum.
5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do
zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 20. Źródłami finansowana działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 21. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
2) wykonywania usług konserwatorskich;
3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
4) sprzedaży publikacji i pamiątek;
5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;
6) organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów;
7) obsługi ruchu turystycznego.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu
finansowania działalności statutowej Muzeum.
 
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
 
§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony
Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa.
§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.