2019-03-20

Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni informuje, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni,  ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.plPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. rozporządzenia, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania w ramach zamówienia publicznego na jakie Pan/Pani złożyła ofertę i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych jest obowiązkowe. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni,  ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) jest obowiązkowe, natomiast podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. ustawy, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni,  ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.plPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z umowy wolontariatu, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW/KONTRAHENTÓW ORAZ PRZYSZŁYCH KLIENTÓW MUZEUM

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B,     81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań Muzeum oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym, prosimy o zamieszczenie
w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ORAZ UMÓW
Z OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w celu zawarcia oraz realizacji umów i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obligatoryjne, a
w pozostałym zakresie dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITOIRNGU WIZYJNEGO W BUDYNKACH MUZEUM

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - OBSŁUGA ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
. Kontakt w sprawach ochrony danych: sekretariat@muzeummw.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną i wykonania ciążących na Muzeum obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ZFŚC oraz jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne
w oparciu o przepisy prawa, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową otrzymania świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z ww. przepisów, prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.docx 15 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się