Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-22 11:04:53  20190205131551 20190205131551

Utworzono artykuł 205996 o nazwie 'Statut'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste205996
user_idpuste2501526
resource_idpuste2494
namepusteStatut
category_idpuste117
language_idpuste1
shortpusteStatut
fullpuste
STATUT
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Muzeum”, jest
państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej
dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423);
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne
podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4) statutu.
§ 2. Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia
środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
§ 4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 2/2007.
§ 5. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 6. Siedzibą Muzeum jest Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej i zagranica.
§ 7. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni”.
§ 8. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu „MMW”.
 
 
Rozdział 2
Zakres działania Muzeum
 
 
§ 9. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości
historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, popularyzacja
wiedzy o polskiej marynarce wojennej oraz promowanie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych
w drodze zakupu, darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji
państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej
z dziejami oręża polskiego na morzach;
4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową
i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,
mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze
wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12) spełnianie funkcji konsultacyjnej w dziedzinie wojskowo-morskiej na rzecz innych
muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu,
teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz
kolekcjonerów militariów;
13) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów,
przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych
i popularnych dotyczących historii Marynarki Wojennej;
14) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowohistorycznych
oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze
krajowym i międzynarodowym.
§ 11. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji Marynarki Wojennej.
§ 12. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) okręty, pomocnicze jednostki pływające, samoloty i śmigłowce, pojazdy
wojskowe i ich części lub wyposażenie;
2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową i podwodną;
3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
5) makiety, dioramy, modele okrętów, statków, samolotów i śmigłowców, pojazdów
wojskowych i ich wyposażenia;
6) urządzenia i wyposażenie okrętowe;
7) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia
społecznego;
8) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
9) sztandary, bandery, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
10) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
11) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.
 
 
Rozdział 3
Nadzór i zarządzanie Muzeum
 
 
§ 13. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§ 14. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra
Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej sprawującej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadzór nad
Muzeum.
2. Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę,
określonych w odrębnych przepisach;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum
zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych
odrębnymi przepisami.
§ 15. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego
powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 16. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy, a także zasady ich funkcjonowania, określa
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii
Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla
jego nadania.
§ 17. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do
składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest
uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności
prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze
instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem
pełnomocnictw procesowych.
§ 18. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada Muzeum liczy 10 członków.
3. Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum
 
 
§ 19. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) oraz innych obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest, zatwierdzony przez Dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej w imieniu
Ministra Obrony Narodowej nadzór nad Muzeum, plan finansowy, z zachowaniem
wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu
działalności Muzeum.
5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do
zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 20. Źródłami finansowana działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 21. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
2) wykonywania usług konserwatorskich;
3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
4) sprzedaży publikacji i pamiątek;
5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;
6) organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów;
7) obsługi ruchu turystycznego.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu
finansowania działalności statutowej Muzeum.
 
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
 
§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony
Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa.
§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
publishfrompuste2019-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustestatut
2019-03-22 11:06:25  20190205131551 20190205131551

Pole full zmieniło wartość z '<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.875em;"><strong>STATUT</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.875em;"><strong>MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 1</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Postanowienia og&oacute;lne</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 1.</strong> Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej &bdquo;Muzeum&rdquo;, jest</div> <div> państwową instytucją kultury, działającą w szczeg&oacute;lności na podstawie:</div> <div> 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej</div> <div> dalej &bdquo;ustawą o muzeach&rdquo;;</div> <div> 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu</div> <div> działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423);</div> <div> 3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie</div> <div> rozciągnięcia przepis&oacute;w ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności</div> <div> kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne</div> <div> podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);</div> <div> 4) statutu.</div> <div> <strong>&sect; 2.</strong> Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, kt&oacute;ry zapewnia</div> <div> środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.</div> <div> <strong>&sect; 3.</strong> Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</div> <div> sprawuje nadz&oacute;r nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.</div> <div> <strong>&sect; 4.</strong> Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez</div> <div> Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 2/2007.</div> <div> <strong>&sect; 5</strong>. Muzeum posiada osobowość prawną.</div> <div> <strong>&sect; 6</strong>. Siedzibą Muzeum jest Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej</div> <div> Polskiej i zagranica.</div> <div> <strong>&sect; 7. </strong>Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła</div> <div> Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: &bdquo;Muzeum</div> <div> Marynarki Wojennej w Gdyni&rdquo;.</div> <div> <strong>&sect; 8.</strong> Muzeum może używać nazwy skr&oacute;conej w brzmieniu &bdquo;MMW&rdquo;.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 2</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Zakres działania Muzeum</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 9.</strong> Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości</div> <div> historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, popularyzacja</div> <div> wiedzy o polskiej marynarce wojennej oraz promowanie Sił Zbrojnych</div> <div> Rzeczypospolitej Polskiej.</div> <div> <strong>&sect; 10.</strong> Muzeum prowadzi działalność w szczeg&oacute;lności przez:</div> <div> 1) gromadzenie zabytk&oacute;w w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych</div> <div> w drodze zakupu, darowizn od os&oacute;b fizycznych, os&oacute;b prawnych, instytucji</div> <div> państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;</div> <div> 2) poszukiwania zabytk&oacute;w w celu ich pozyskania do zbior&oacute;w;</div> <div> 3) inspirowanie tw&oacute;rczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej</div> <div> z dziejami oręża polskiego na morzach;</div> <div> 4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzeali&oacute;w;</div> <div> 5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;</div> <div> 6) prowadzenie działalności edukacyjnej;</div> <div> 7) udostępnianie zbior&oacute;w do cel&oacute;w edukacyjnych i naukowych;</div> <div> 8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;</div> <div> 9) wsp&oacute;łpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową</div> <div> i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,</div> <div> mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi</div> <div> nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;</div> <div> 10) użyczanie muzeali&oacute;w innym muzeom krajowym i zagranicznym;</div> <div> 11) wsp&oacute;łdziałanie w tworzeniu nowych plac&oacute;wek muzealnych o charakterze</div> <div> wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;</div> <div> 12) spełnianie funkcji konsultacyjnej w dziedzinie wojskowo-morskiej na rzecz innych</div> <div> muze&oacute;w, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu,</div> <div> teatru, telewizji, tw&oacute;rc&oacute;w, stowarzyszeń miłośnik&oacute;w dawnej broni i barwy oraz</div> <div> kolekcjoner&oacute;w militari&oacute;w;</div> <div> 13) opracowywanie i publikacje wynik&oacute;w badań naukowych, katalog&oacute;w,</div> <div> przewodnik&oacute;w wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych</div> <div> i popularnych dotyczących historii Marynarki Wojennej;</div> <div> 14) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muze&oacute;w wojskowohistorycznych</div> <div> oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze</div> <div> krajowym i międzynarodowym.</div> <div> <strong>&sect; 11.</strong> Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji Marynarki Wojennej.</div> <div> <strong>&sect; 12.</strong> Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbior&oacute;w:</div> <div> 1) okręty, pomocnicze jednostki pływające, samoloty i śmigłowce, pojazdy</div> <div> wojskowe i ich części lub wyposażenie;</div> <div> 2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową i podwodną;</div> <div> 3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;</div> <div> 4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;</div> <div> 5) makiety, dioramy, modele okręt&oacute;w, statk&oacute;w, samolot&oacute;w i śmigłowc&oacute;w, pojazd&oacute;w</div> <div> wojskowych i ich wyposażenia;</div> <div> 6) urządzenia i wyposażenie okrętowe;</div> <div> 7) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia</div> <div> społecznego;</div> <div> 8) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;</div> <div> 9) sztandary, bandery, proporce, znaki dow&oacute;dc&oacute;w, flagi państwowe;</div> <div> 10) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;</div> <div> 11) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 3</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Nadz&oacute;r i zarządzanie Muzeum</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 13. </strong>Nadz&oacute;r nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.</div> <div> <strong>&sect; 14</strong>. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra</div> <div> Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora kom&oacute;rki organizacyjnej Ministerstwa</div> <div> Obrony Narodowej sprawującej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadz&oacute;r nad</div> <div> Muzeum.</div> <div> 2. Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez</div> <div> Ministra Obrony Narodowej.</div> <div> 3. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz</div> <div> właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.</div> <div> 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczeg&oacute;lności:</div> <div> 1) nadz&oacute;r nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;</div> <div> 2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;</div> <div> 3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej plan&oacute;w</div> <div> rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosk&oacute;w finansowych;</div> <div> 4) wydawanie zarządzeń;</div> <div> 5) nadz&oacute;r nad kontrolą wewnętrzną;</div> <div> 6) nadz&oacute;r nad redakcją publikacji muzealnych;</div> <div> 7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, kt&oacute;ry utworzył bibliotekę,</div> <div> określonych w odrębnych przepisach;</div> <div> 8) zawieranie i rozwiązywanie um&oacute;w o pracę z pracownikami Muzeum oraz</div> <div> podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;</div> <div> 9) tworzenie warunk&oacute;w umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum</div> <div> zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych</div> <div> odrębnymi przepisami.</div> <div> <strong>&sect; 15.</strong> Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, kt&oacute;rego</div> <div> powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.</div> <div> <strong>&sect; 16. </strong>1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania kom&oacute;rek</div> <div> organizacyjnych i stanowisk pracy, a także zasady ich funkcjonowania, określa</div> <div> Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii</div> <div> Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji</div> <div> związkowych i stowarzyszeń tw&oacute;rc&oacute;w.</div> <div> 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla</div> <div> jego nadania.</div> <div> <strong>&sect; 17.</strong> 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do</div> <div> składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest</div> <div> uprawniony Dyrektor.</div> <div> 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocnik&oacute;w do dokonywania czynności</div> <div> prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.</div> <div> 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze</div> <div> instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem</div> <div> pełnomocnictw procesowych.</div> <div> <strong>&sect; 18.</strong> 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.</div> <div> 2. Rada Muzeum liczy 10 członk&oacute;w.</div> <div> 3. Członk&oacute;w Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.</div> <div> 4. Kadencja członk&oacute;w Rady Muzeum trwa 4 lata.</div> <div> 5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 4</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Gospodarka finansowa Muzeum</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 19.</strong> 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych</div> <div> w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330</div> <div> i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) oraz innych obowiązujących</div> <div> w tym zakresie przepisach prawa.</div> <div> 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest, zatwierdzony przez Dyrektora</div> <div> kom&oacute;rki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej w imieniu</div> <div> Ministra Obrony Narodowej nadz&oacute;r nad Muzeum, plan finansowy, z zachowaniem</div> <div> wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.</div> <div> 3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</div> <div> 4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji cel&oacute;w wynikających z zakresu</div> <div> działalności Muzeum.</div> <div> 5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania</div> <div> finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do</div> <div> zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.</div> <div> <strong>&sect; 20.</strong> Źr&oacute;dłami finansowana działalności Muzeum są:</div> <div> 1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;</div> <div> 2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składnik&oacute;w majątku</div> <div> ruchomego;</div> <div> 3) przychody z najmu i dzierżawy składnik&oacute;w majątkowych;</div> <div> 4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;</div> <div> 5) środki otrzymywane od os&oacute;b fizycznych i prawnych oraz z innych źr&oacute;deł.</div> <div> <strong>&sect; 21. </strong>1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą</div> <div> w zakresie:</div> <div> 1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;</div> <div> 2) wykonywania usług konserwatorskich;</div> <div> 3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;</div> <div> 4) sprzedaży publikacji i pamiątek;</div> <div> 5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;</div> <div> 6) organizacji konferencji, zjazd&oacute;w i sympozj&oacute;w;</div> <div> 7) obsługi ruchu turystycznego.</div> <div> 2. Doch&oacute;d uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu</div> <div> finansowania działalności statutowej Muzeum.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 5</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Postanowienia końcowe</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 22.</strong> Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony</div> <div> Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie</div> <div> przepisach prawa.</div> <div> <strong>&sect; 23. </strong>Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.</div> ' na '<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.875em;"><strong>STATUT</strong></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:0.875em;"><strong>MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI</strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 1</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Postanowienia og&oacute;lne</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong>&sect; 1.</strong> Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej &bdquo;Muzeum&rdquo;, jest</div> <div style="text-align: justify;"> państwową instytucją kultury, działającą w szczeg&oacute;lności na podstawie:</div> <div style="text-align: justify;"> 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej</div> <div style="text-align: justify;"> dalej &bdquo;ustawą o muzeach&rdquo;;</div> <div> 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu</div> <div> działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423);</div> <div> 3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie</div> <div> rozciągnięcia przepis&oacute;w ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności</div> <div> kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne</div> <div> podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);</div> <div> 4) statutu.</div> <div> <strong>&sect; 2.</strong> Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, kt&oacute;ry zapewnia</div> <div> środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.</div> <div> <strong>&sect; 3.</strong> Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</div> <div> sprawuje nadz&oacute;r nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.</div> <div> <strong>&sect; 4.</strong> Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez</div> <div> Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 2/2007.</div> <div> <strong>&sect; 5</strong>. Muzeum posiada osobowość prawną.</div> <div> <strong>&sect; 6</strong>. Siedzibą Muzeum jest Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej</div> <div> Polskiej i zagranica.</div> <div> <strong>&sect; 7. </strong>Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła</div> <div> Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: &bdquo;Muzeum</div> <div> Marynarki Wojennej w Gdyni&rdquo;.</div> <div> <strong>&sect; 8.</strong> Muzeum może używać nazwy skr&oacute;conej w brzmieniu &bdquo;MMW&rdquo;.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 2</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Zakres działania Muzeum</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 9.</strong> Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości</div> <div> historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, popularyzacja</div> <div> wiedzy o polskiej marynarce wojennej oraz promowanie Sił Zbrojnych</div> <div> Rzeczypospolitej Polskiej.</div> <div> <strong>&sect; 10.</strong> Muzeum prowadzi działalność w szczeg&oacute;lności przez:</div> <div> 1) gromadzenie zabytk&oacute;w w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych</div> <div> w drodze zakupu, darowizn od os&oacute;b fizycznych, os&oacute;b prawnych, instytucji</div> <div> państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;</div> <div> 2) poszukiwania zabytk&oacute;w w celu ich pozyskania do zbior&oacute;w;</div> <div> 3) inspirowanie tw&oacute;rczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej</div> <div> z dziejami oręża polskiego na morzach;</div> <div> 4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzeali&oacute;w;</div> <div> 5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;</div> <div> 6) prowadzenie działalności edukacyjnej;</div> <div> 7) udostępnianie zbior&oacute;w do cel&oacute;w edukacyjnych i naukowych;</div> <div> 8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;</div> <div> 9) wsp&oacute;łpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową</div> <div> i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,</div> <div> mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi</div> <div> nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;</div> <div> 10) użyczanie muzeali&oacute;w innym muzeom krajowym i zagranicznym;</div> <div> 11) wsp&oacute;łdziałanie w tworzeniu nowych plac&oacute;wek muzealnych o charakterze</div> <div> wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;</div> <div> 12) spełnianie funkcji konsultacyjnej w dziedzinie wojskowo-morskiej na rzecz innych</div> <div> muze&oacute;w, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu,</div> <div> teatru, telewizji, tw&oacute;rc&oacute;w, stowarzyszeń miłośnik&oacute;w dawnej broni i barwy oraz</div> <div> kolekcjoner&oacute;w militari&oacute;w;</div> <div> 13) opracowywanie i publikacje wynik&oacute;w badań naukowych, katalog&oacute;w,</div> <div> przewodnik&oacute;w wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych</div> <div> i popularnych dotyczących historii Marynarki Wojennej;</div> <div> 14) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muze&oacute;w wojskowohistorycznych</div> <div> oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze</div> <div> krajowym i międzynarodowym.</div> <div> <strong>&sect; 11.</strong> Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji Marynarki Wojennej.</div> <div> <strong>&sect; 12.</strong> Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbior&oacute;w:</div> <div> 1) okręty, pomocnicze jednostki pływające, samoloty i śmigłowce, pojazdy</div> <div> wojskowe i ich części lub wyposażenie;</div> <div> 2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową i podwodną;</div> <div> 3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;</div> <div> 4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;</div> <div> 5) makiety, dioramy, modele okręt&oacute;w, statk&oacute;w, samolot&oacute;w i śmigłowc&oacute;w, pojazd&oacute;w</div> <div> wojskowych i ich wyposażenia;</div> <div> 6) urządzenia i wyposażenie okrętowe;</div> <div> 7) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia</div> <div> społecznego;</div> <div> 8) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;</div> <div> 9) sztandary, bandery, proporce, znaki dow&oacute;dc&oacute;w, flagi państwowe;</div> <div> 10) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;</div> <div> 11) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 3</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Nadz&oacute;r i zarządzanie Muzeum</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 13. </strong>Nadz&oacute;r nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.</div> <div> <strong>&sect; 14</strong>. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra</div> <div> Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora kom&oacute;rki organizacyjnej Ministerstwa</div> <div> Obrony Narodowej sprawującej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadz&oacute;r nad</div> <div> Muzeum.</div> <div> 2. Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez</div> <div> Ministra Obrony Narodowej.</div> <div> 3. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz</div> <div> właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.</div> <div> 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczeg&oacute;lności:</div> <div> 1) nadz&oacute;r nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;</div> <div> 2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;</div> <div> 3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej plan&oacute;w</div> <div> rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosk&oacute;w finansowych;</div> <div> 4) wydawanie zarządzeń;</div> <div> 5) nadz&oacute;r nad kontrolą wewnętrzną;</div> <div> 6) nadz&oacute;r nad redakcją publikacji muzealnych;</div> <div> 7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, kt&oacute;ry utworzył bibliotekę,</div> <div> określonych w odrębnych przepisach;</div> <div> 8) zawieranie i rozwiązywanie um&oacute;w o pracę z pracownikami Muzeum oraz</div> <div> podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;</div> <div> 9) tworzenie warunk&oacute;w umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum</div> <div> zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych</div> <div> odrębnymi przepisami.</div> <div> <strong>&sect; 15.</strong> Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, kt&oacute;rego</div> <div> powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.</div> <div> <strong>&sect; 16. </strong>1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania kom&oacute;rek</div> <div> organizacyjnych i stanowisk pracy, a także zasady ich funkcjonowania, określa</div> <div> Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii</div> <div> Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji</div> <div> związkowych i stowarzyszeń tw&oacute;rc&oacute;w.</div> <div> 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla</div> <div> jego nadania.</div> <div> <strong>&sect; 17.</strong> 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do</div> <div> składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest</div> <div> uprawniony Dyrektor.</div> <div> 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocnik&oacute;w do dokonywania czynności</div> <div> prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.</div> <div> 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze</div> <div> instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem</div> <div> pełnomocnictw procesowych.</div> <div> <strong>&sect; 18.</strong> 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.</div> <div> 2. Rada Muzeum liczy 10 członk&oacute;w.</div> <div> 3. Członk&oacute;w Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.</div> <div> 4. Kadencja członk&oacute;w Rady Muzeum trwa 4 lata.</div> <div> 5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 4</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Gospodarka finansowa Muzeum</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 19.</strong> 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych</div> <div> w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330</div> <div> i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) oraz innych obowiązujących</div> <div> w tym zakresie przepisach prawa.</div> <div> 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest, zatwierdzony przez Dyrektora</div> <div> kom&oacute;rki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej w imieniu</div> <div> Ministra Obrony Narodowej nadz&oacute;r nad Muzeum, plan finansowy, z zachowaniem</div> <div> wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.</div> <div> 3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepis&oacute;w.</div> <div> 4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji cel&oacute;w wynikających z zakresu</div> <div> działalności Muzeum.</div> <div> 5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania</div> <div> finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do</div> <div> zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.</div> <div> <strong>&sect; 20.</strong> Źr&oacute;dłami finansowana działalności Muzeum są:</div> <div> 1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;</div> <div> 2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składnik&oacute;w majątku</div> <div> ruchomego;</div> <div> 3) przychody z najmu i dzierżawy składnik&oacute;w majątkowych;</div> <div> 4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;</div> <div> 5) środki otrzymywane od os&oacute;b fizycznych i prawnych oraz z innych źr&oacute;deł.</div> <div> <strong>&sect; 21. </strong>1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą</div> <div> w zakresie:</div> <div> 1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;</div> <div> 2) wykonywania usług konserwatorskich;</div> <div> 3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;</div> <div> 4) sprzedaży publikacji i pamiątek;</div> <div> 5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;</div> <div> 6) organizacji konferencji, zjazd&oacute;w i sympozj&oacute;w;</div> <div> 7) obsługi ruchu turystycznego.</div> <div> 2. Doch&oacute;d uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu</div> <div> finansowania działalności statutowej Muzeum.</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Rozdział 5</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Postanowienia końcowe</strong></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <strong>&sect; 22.</strong> Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony</div> <div> Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie</div> <div> przepisach prawa.</div> <div> <strong>&sect; 23. </strong>Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
STATUT
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Muzeum”, jest
państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej
dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423);
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne
podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4) statutu.
§ 2. Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia
środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
§ 4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 2/2007.
§ 5. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 6. Siedzibą Muzeum jest Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej i zagranica.
§ 7. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni”.
§ 8. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu „MMW”.
 
 
Rozdział 2
Zakres działania Muzeum
 
 
§ 9. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości
historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, popularyzacja
wiedzy o polskiej marynarce wojennej oraz promowanie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych
w drodze zakupu, darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji
państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej
z dziejami oręża polskiego na morzach;
4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową
i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,
mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze
wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12) spełnianie funkcji konsultacyjnej w dziedzinie wojskowo-morskiej na rzecz innych
muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu,
teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz
kolekcjonerów militariów;
13) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów,
przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych
i popularnych dotyczących historii Marynarki Wojennej;
14) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowohistorycznych
oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze
krajowym i międzynarodowym.
§ 11. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji Marynarki Wojennej.
§ 12. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) okręty, pomocnicze jednostki pływające, samoloty i śmigłowce, pojazdy
wojskowe i ich części lub wyposażenie;
2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową i podwodną;
3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
5) makiety, dioramy, modele okrętów, statków, samolotów i śmigłowców, pojazdów
wojskowych i ich wyposażenia;
6) urządzenia i wyposażenie okrętowe;
7) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia
społecznego;
8) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
9) sztandary, bandery, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
10) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
11) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.
 
 
Rozdział 3
Nadzór i zarządzanie Muzeum
 
 
§ 13. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§ 14. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra
Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej sprawującej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadzór nad
Muzeum.
2. Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę,
określonych w odrębnych przepisach;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum
zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych
odrębnymi przepisami.
§ 15. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego
powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 16. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy, a także zasady ich funkcjonowania, określa
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii
Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla
jego nadania.
§ 17. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do
składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest
uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności
prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze
instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem
pełnomocnictw procesowych.
§ 18. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada Muzeum liczy 10 członków.
3. Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum
 
 
§ 19. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) oraz innych obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest, zatwierdzony przez Dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej w imieniu
Ministra Obrony Narodowej nadzór nad Muzeum, plan finansowy, z zachowaniem
wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu
działalności Muzeum.
5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do
zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 20. Źródłami finansowana działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 21. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
2) wykonywania usług konserwatorskich;
3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
4) sprzedaży publikacji i pamiątek;
5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;
6) organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów;
7) obsługi ruchu turystycznego.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu
finansowania działalności statutowej Muzeum.
 
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
 
§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony
Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa.
§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
STATUT
MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Muzeum”, jest
państwową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej
dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423);
3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne
podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195);
4) statutu.
§ 2. Organizatorem Muzeum jest Minister Obrony Narodowej, który zapewnia
środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawuje nadzór nad Muzeum w zakresie określonym w ustawie o muzeach.
§ 4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 2/2007.
§ 5. Muzeum posiada osobowość prawną.
§ 6. Siedzibą Muzeum jest Gdynia, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej i zagranica.
§ 7. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni”.
§ 8. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu „MMW”.
 
 
Rozdział 2
Zakres działania Muzeum
 
 
§ 9. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wartości
historycznych związanych z historią i tradycją Marynarki Wojennej, popularyzacja
wiedzy o polskiej marynarce wojennej oraz promowanie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych
w drodze zakupu, darowizn od osób fizycznych, osób prawnych, instytucji
państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji;
2) poszukiwania zabytków w celu ich pozyskania do zbiorów;
3) inspirowanie twórczości w zakresie sztuk pięknych o tematyce związanej
z dziejami oręża polskiego na morzach;
4) przechowywanie, konserwację, inwentaryzację i katalogowanie muzealiów;
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
8) prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum;
9) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową
i samorządową, innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi,
mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi;
10) użyczanie muzealiów innym muzeom krajowym i zagranicznym;
11) współdziałanie w tworzeniu nowych placówek muzealnych o charakterze
wojskowo-historycznym w kraju i za granicą;
12) spełnianie funkcji konsultacyjnej w dziedzinie wojskowo-morskiej na rzecz innych
muzeów, izb pamięci narodowej, sal tradycji w jednostkach wojskowych, filmu,
teatru, telewizji, twórców, stowarzyszeń miłośników dawnej broni i barwy oraz
kolekcjonerów militariów;
13) opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów,
przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych
i popularnych dotyczących historii Marynarki Wojennej;
14) przynależność do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń muzeów wojskowohistorycznych
oraz organizowanie konferencji i spotkań naukowych o charakterze
krajowym i międzynarodowym.
§ 11. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i tradycji Marynarki Wojennej.
§ 12. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) okręty, pomocnicze jednostki pływające, samoloty i śmigłowce, pojazdy
wojskowe i ich części lub wyposażenie;
2) broń białą, strzelecką, artyleryjską, rakietową i podwodną;
3) medale, ordery, odznaczenia, znaczki patriotyczne;
4) utwory plastyczne, obrazy, grafiki, rzeźby i wytwory rzemiosła artystycznego;
5) makiety, dioramy, modele okrętów, statków, samolotów i śmigłowców, pojazdów
wojskowych i ich wyposażenia;
6) urządzenia i wyposażenie okrętowe;
7) pamiątki, puchary, plakiety, proporczyki i inne materialne świadectwa życia
społecznego;
8) umundurowanie i wyposażenie wojskowe;
9) sztandary, bandery, proporce, znaki dowódców, flagi państwowe;
10) archiwalia, kolekcje osobiste, relacje i opracowania, filmy, fotografie i albumy;
11) materiały biblioteczne, starodruki, książki, mapy, czasopisma, druki ulotne.
 
 
Rozdział 3
Nadzór i zarządzanie Muzeum
 
 
§ 13. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§ 14. 1. Muzeum zarządza Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Ministra
Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej sprawującej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadzór nad
Muzeum.
2. Dyrektor może zostać wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez
Ministra Obrony Narodowej.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz
właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i Ministrowi Obrony Narodowej planów
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
4) wydawanie zarządzeń;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę,
określonych w odrębnych przepisach;
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum
zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych
odrębnymi przepisami.
§ 15. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy, którego
powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
§ 16. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy, a także zasady ich funkcjonowania, określa
Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii
Ministra Obrony Narodowej oraz opinii działających w Muzeum organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla
jego nadania.
§ 17. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do
składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest
uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności
prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze
instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, za wyjątkiem
pełnomocnictw procesowych.
§ 18. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada Muzeum liczy 10 członków.
3. Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
5. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Muzeum
 
 
§ 19. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
i 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4) oraz innych obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest, zatwierdzony przez Dyrektora
komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej sprawującej w imieniu
Ministra Obrony Narodowej nadzór nad Muzeum, plan finansowy, z zachowaniem
wysokości dotacji Ministra Obrony Narodowej.
3. Muzeum sporządza plan finansowy na podstawie odrębnych przepisów.
4. Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji celów wynikających z zakresu
działalności Muzeum.
5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do
zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 20. Źródłami finansowana działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 21. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
2) wykonywania usług konserwatorskich;
3) wykonywania usług fotograficznych, poligraficznych i wydawniczych;
4) sprzedaży publikacji i pamiątek;
5) wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych;
6) organizacji konferencji, zjazdów i sympozjów;
7) obsługi ruchu turystycznego.
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu
finansowania działalności statutowej Muzeum.
 
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
 
§ 22. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Obrony
Narodowej, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa.
§ 23. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
2019-03-22 11:06:25  20190205131551 20190205131551

Załączono plik 526201

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2041078
user_idpuste2501526
fobject_idpuste526201
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste205996
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-22 11:06:25  20190205131551 20190205131551

Załączono plik 526202

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2041079
user_idpuste2501526
fobject_idpuste526202
resource_idpuste2494
modelpusteArticle
foreign_idpuste205996
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się