Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-22 11:24:27  20190205131551 20190205131551

Utworzono artykuł 206009 o nazwie 'Rada Muzeum'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste206009
user_idpuste2501526
resource_idpuste2494
namepusteRada Muzeum
category_idpuste36057
language_idpuste1
shortpusteRada Muzeum
fullpuste

RADA MUZEUM przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Zgodnie z Decyzją Nr 6/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), art. 11 ust.1  w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330) oraz
§ 18 ust. 1 – 4 statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/MON z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 64 i z 2016 r. poz.10) w skład Rady Muzeum przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na kadencję w latach 2017 – 2021 Minister Obrony Narodowej powołał następujących członków:

  1. prof. dr. hab. Eugeniusza KOKO
  2. prof. dr. hab. Zbigniewa OPACKIEGO
  3. dr. Jana TARCZYŃSKIEGO
  4. wiceadmirała Jarosława ZIEMIAŃSKIEGO
  5. kmdr. dr. hab. inż. Andrzeja BURSZTYŃSKIEGO
  6. wiceadmirała Krzysztofa JAWORSKIEGO
  7. kpt. ż. w. dr. AndrzejaKRÓLIKOWSKIEGO
  8. dr. Mariusza KARDASA
  9. Maję WAGNER
  10. Witolda GŁĘBOWICZA
publishfrompuste2019-03-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusterada-muzeum

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się